ZŠ Červená Voda
Navigace: Ekologická výchova » Cesta za odpadem-vyhodnocení
Škola v obraze

 Věcné vyhodnocení projektu „Cesta za odpadem“

Číslo rozhodnutí

8729/2009-22

Poskytovatel dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu

Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách v roce 2009

Název projektu

Cesta za odpadem

Název právnické osoby

Základní škola a mateřská škola Červená Voda

IZO školy

650 052 510

Věcné vyhodnocení projektu:

Dotace byla čerpána v souladu s vyhlášením projektu a v souladu se schváleným návrhem projektu.

Originály účetních dokladů jsou uloženy v kanceláři školy (účetní Hana Tahalová).

Plán

 

Položka

Dotace MŠMT

Vlastní podíl

Celkem

1

výtvarné dílny pro rodiče s dětmi (materiál)

860

0

860

2

výjezd na Sv Trojici, Suchý vrch

2 250

0

2 250

3

výukové programy pro MŠ (40 žáků)

800

0

800

4

zařízení do učebny EV

14 600

0

14 600

5

pomůcka Sběrný dvůr - zalaminování

0

340

340

6

Odpadový den (materiál na výtvarnou činnost)

0

1 695

1 695

7

výukové programy pro ZŠ (240 žáků)

1 480

5 600

7 080

8

Cestovné lektorů

2 600

0

2 600

9

2 exkurze (Transform, Ruční papírna) - doprava

9 750

0

9 750

10

vstupné do papírny

0

1 800

1 800

11

třídenní pobyt pro 25 žáků, 2 pedagogy

14 920

8 910

23 830

12

informační leták Papír

1 250

0

1 250

13

vzdělávání pedagogického sboru v Horním Maršově

13 345

2 295

15 640

14

vzdělávání koordinátora

7 580

1 110

8 690

15

doplnění knihovny EVVO

1 830

825

2 655

16

služby - videoprezentace

6 000

0

6 000

17

dohody o provedení práce

9 000

0

9 000

 

celkem v Kč

86 265

22 575

108 840

 

celkem v %

79,26%

20,74%

100%

Skutečnost

 

Položka

Dotace MŠMT

Vlastní podíl

Celkem

1

výtvarné dílny pro rodiče s dětmi (materiál)

865

0

865

2

výjezd na Sv Trojici, Suchý vrch

2 297

2 297

3

výukové programy pro MŠ (40 žáků)

740

0

740

4

zařízení do učebny EV

14 643

0

14 643

5

pomůcka Sběrný dvůr - zalaminování

0

320

320

6

Odpadový den (materiál na výtvarnou činnost)

0

1 690

1 690

7

výukové programy pro ZŠ (240 žáků)

1 358

5 000

6 358

8

Cestovné lektorů

2 470

0

2 470

9

2 exkurze (Transform, Ruční papírna) - doprava

10 403

10 403

10

vstupné do papírny

0

2 005

2 005

11

třídenní pobyt pro 25 žáků, 2 pedagogy

14 792

12 190

26 982

12

informační leták Papír

1 231

0

1 231

13

vzdělávání pedagogického sboru v Horním Maršově

12 033

2 160

14 193

14

vzdělávání koordinátora

8 035

1 014

9 049

15

doplnění knihovny EVVO

1 798

805

2 603

16

služby - videoprezentace

6 600

0

6 600

17

dohody o provedení práce

9 000

0

9 000 

 

celkem v Kč

86 265

25 184

111 449

 

celkem v %

77,40%

22,60%

100%

Náklady na materiál:

 

Položka

Dotace v Kč

výtvarné dílny pro rodiče s dětmi (materiál)

865

zařízení do učebny EV

14 643

doplnění knihovny EVVO

1 798

Celkem v Kč

17 306

Podíl z dotace v %

20,06%

 

Zdůvodnění rozdílu mezi plánem a skutečností v čerpání dotace:

 

Položka 1: přečerpáno 5 Kč-  zaokrouhlením cen v plánu

Položka 2: nevyčerpáno 47 Kč – odhad ujetých km a doby čekání

Položka 3: nevyčerpáno 60 Kč – absence 3 žáků

Položka 4: přečerpáno 43 Kč - rozdíl ve skutečných cenách oproti cenám zjištěných na webu

Položka 7: nevyčerpáno 122 Kč - absence 4 žáků

Položka 8: nevyčerpáno 130 Kč – ujeto o 4 x 5 km méně oproti plánu

Položka 9: přečerpáno 653 Kč – rozdíl v počtu km a době čekání

Položka 11: nevyčerpáno 128 Kč – odhad ceny dopravy

Položka 12: nevyčerpáno 19 Kč – změna ceny kancelářského papíru

Položka 13: nevyčerpáno 1 312 Kč – zúčastnilo se o 1 pedagoga méně

Položka 14: přečerpáno 455 Kč  - rozdíl ve skutečné ceně jízdného

Položka 15: nevyčerpáno 32 Kč – odhad poštovného a balného

Položka 16: přečerpáno 600 Kč – navýšení o 2 hodiny práce

V souladu s nařízením vlády č. 564/2006 byly dne 15 5. 2009 uzavřeny dohody o provedení práce s hodinovou sazbou 150 Kč. Personální zajištění, druh a termín konání práce jsou uvedeny v následující tabulce:

Jméno

Druh práce

Termín / počet hodin

Eva Veselá

Organizace a řízení projektu v ZŠ, monitorování průběhu projektu

Průběžně / 12 hod.

Spolupráce s koordinátorem projektu v MŠ

Průběžně / 2 hod

Tiskové zprávy

Květen, červen, říjen, listopad, prosinec / 2 hod.

Organizace sběru elektrospotřebičů

Květen 2009 / 5 hod.

Koordinace aktivit Ekoláků

Květen, červen, říjen / 3 hod.

Závěrečná zpráva

Prosinec / 6 hod.

Lenka Stejskalová

Koordinace týmu pedagogů 1. stupně

Průběžně / 2 hod.

Organizace a zajištění exkurzí

Červen, listopad / 3 hod.

Jana Švestková

Organizace a řízení projektu v MŠ, monitorování průběhu projektu

Průběžně / 8 hod.

Spolupráce s koordinátorem v ZŠ

Průběžně / 2 hod.

Podklady pro závěrečnou zprávu

Prosinec / 3 hod.

Otevření učebny EV v MŠ

4. 12. 2009 / 2 hod.

František Fojtík

Prezentace projektu na webu školy

Červen, říjen, listopad, prosinec / 3 hod.

Zajištění organizace sběru papíru

Květen, říjen / 2 hod.

Iva Čumová

Koordinace výtvarné části projektu

Květen, červen / 2 hod.

Příprava a instalace výstavky

Červen, září / 3 hod.

Hana Tahalová

Vedení účetnictví

Červen až prosinec / 5 hod.

Výstupy, které jsou výsledkem projektu:

 

·    Žáci ve třídách a na chodbách třídí odpad – ve třídách třídí papír, na chodbách plasty

·    Uskutečnil se sběr odpadků v širším okolí školy žáky ZŠ i MŠ (květen, červen, listopad)

·    Ve výtvarných dílnách žáci zhotovili výrobky z odpadového materiálu a z přírodnin – výstavky (fotodokumentace)

·    Žáci ZŠ vytvořili 5 plakátů o odpadech (Odpady v domácnosti, Papír, Plasty, Sklo, Hřbitov odpadků)

·    Žáci se zúčastnili výukových programů vedených lektory Ekocentra PALETA – Nakupujeme s rozumem, Odpady (8. 6. a 18. 6. 2009)

·    Zrealizovány dvě exkurze do závodů na zpracování odpadů (červen – Ruční papírna ve Velkých Losinách, listopad – Transform a.s. Lázně Bohdaneč)

·    Zhotoveny 2 ks pomůcky na cvičné třídění odpadu – 1 ks předán v MŠ (22. 6. 2009), 1 ks
pro žáky 1. stupně

·    Zrealizován třídenní pobyt s názvem Člověk a jeho svět na venkově pro 25 žáků v SEV Modrý dům v Kosteleckých Horkách (29. 9. až 1. 10. 2009)

·    Zrealizován dvoudenní seminář ve SEV Sever v Horním Maršově na téma  Průřezové téma EV
v ŠVP (22. 5. až 23. 5. 2009) – certifikát o absolvování

·    Rozdáno v obci 500 ks informačních letáků „Papír“ (400 ks jako příloha Červenovodského zpravodaje, 100 ks rozdáno volně)

·    Dvakrát realizován odvoz starého papíru (červen, říjen), dvakrát odvoz elektrospotřebičů (květen, listopad)

·    Otevřena dílna EV v MŠ II (prosinec) – vybavení dílny dle plánu projektu

·    Realizovány dva výjezdy dětí s rodiči (v červnu ke s. Trojici, v listopadu na Suchý vrch – termín přeložen z důvodu neobvyklé sněhové pokrývky v polovině října)

·    Doplněna knihovna EVVO: 10 ks plakátů Desatero domácí ekologie, 2 ks Průvodce praktickou ekologií, 4 ks Jak neskončit v koši, 1 ks Environmentální výchova na I. stupni, 1 ks Environmentální výchova na II. stupni, 1 ks souboru Odpady, Voda, Doprava a Škola na zeleno

·    Koordinátor absolvoval Specializační studium pro koordinátory EVVO – vytvořena Koncepce EVVO ZŠ a MŠ Červená Voda, koordinátor přihlášen na závěrečnou zkoušku na 3. 2. 2010 – podmínka pro získání certifikátu

·    Články v tisku publikovány v Červenovodském zpravodaji (květen – Ekoláci vyrábějí pomůcku na třídění odpadu pro MŠ a ZŠ, červen – Ekoláci – úspěchy a Projekt „Cesta za odpadem“, červenec – srpen - Cesta za odpady s předškoláky a Jeli jsme do Prahy pro ocenění, říjen - Nebe a voda pro žáky ze ZŠ v Červené Vodě, listopad – Třídenní pobytový program v Kosteleckých Horkách pro žáky ze ZŠ Červená Voda, prosinec – Žáci ze ZŠ na návštěvě u starosty, v lednu 2010 bude otištěn příspěvek Exkurze v Transform a.s. Lázně Bohdaneč), Učitelské noviny č. 33 (Nebe a voda za elektrospotřebiče), Nové Králicko (červen – Projekt „Cesta za odpadem“, červenec - Jeli jsme do Prahy pro ocenění, říjen  - Nebe a voda pro žáky ze ZŠ Červená Voda), Informatorium (připravuje se k tisku: Projekt „Cesta za odpadem“)

·       Prezentace projektu na webových stránkách školy http://www.cvvoda.cz

·       Dvě reportáže na internetu:

Elektrowin – Ukliďme si svět: http://www.youtube.com/watch?v=pO0Iqk_4oME

Ocenění Ekoláků starostou Červené Vody: http://www.youtube.com/watch?v=5wMf3LM45AU

·       Videozáznam průběhu projektu na DVD (4 ks)

Hlavní cíl projektu i dílčí cíle projektu byly naplněny:

Hlavní cíl (společný pro MŠ i ZŠ): Výchova ekologicky smýšlejícího občana, který se chová podle zásad trvale udržitelného života.

Dílčí cíle (ZŠ):

1.       naučit žáky správně třídit odpad (výstupy: výukový program, besedy s Ekoláky o odpadech)

2.       získat dovednosti a upevnit správné návyky při třídění odpadů (výstupy: třídění odpadu ve třídách a na chodbách, plakáty o odpadech)

3.       ukázat žákům, co se s odpadem dále děje (výstupy: exkurze do Transformu Bohdaneč, do Ruční papírny ve Velkých Losinách)

4.       zábavnou formou vytvářet u žáků správné postoje ke třídění odpadů (výstup: Odpadový den – soutěže, hry)

5.       aktivizace týmu Ekoláků - skupina žáků 8. třídy (výstupy: výroba 2 ks Sběrného dvora pro MŠ a ZŠ, beseda s nácvikem třídění odpadů a hry o odpadech v MŠ a na  1. st. ZŠ, inform. leták Papír, zajištění sběru elektrospotřebičů)

6.       aktivně zapojit žáky i zaměstnance školy do sběru odpadů (výstup: sběr papíru, elektrospotřebičů, sběr odpadků v okolí školy)

7.       vzdělávání pedagogického sboru (výstup: dvoudenní seminář: Průřezové téma EV v ŠVP, certifikát o absolvování)

8.       vzdělávání školního koordinátora EVVO (výstup: certifikát o ukončení specializačního studia, specializační studium pro koordinátory EVVO)

9.       doplnění knihovny EVVO (výstup: metodické příručky a výukové materiály)

Dílčí cíle (MŠ):

1.       naučit děti MŠ třídit odpad (výstup: třídění odpadů v MŠ)

2.       získat pro uvědomělé třídění odpadu nejen žáky, ale i rodiče (výstup: účast rodičů na aktivitách MŠ)

3.   vybudovat a vybavit učebnu pro EV (výstup: učebna pro EV)

Zpráva o výsledcích projektu bude zveřejněna na webových stránkách školy od 15. ledna 2010
do 15. ledna 2012.

Přehled o čerpání dotace v roce 2009 (v Kč)

dotace

skutečné čerpání

Neinvestiční výdaje celkem:

86 265

86 265

z toho:-  platy

0

0

       - ostatní osobní náklady (OON)

9 000

9 000

- odvody (zdravotní a sociální poj.)

   

             - FKSP

   

       - ostatní běžné výdaje celkem (ONIV)

77 265

77 265

Datum:

21. 12. 2009

Jméno a podpis ředitelky/ředitele

Školy otisk razítka školy

Mgr. Zdeňka Fojtíková

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz