ZŠ Červená Voda
Navigace: Výchovný poradce » Přijímačky - otázky a odpovědi
Škola v obraze

Aktuální odpovědi na nejčastěji kladené dotazy k novému způsobu přijímacího řízení

Kolik přihlášek může uchazeč podat do 1. kola přijímacího řízení?
Uchazeč může podat do 1. kola přijímacího řízení 3 přihlášky. Toto platí jak pro přijímací řízení na střední školy, tak na víceletá gymnázia. Za přihlášky se nebude nic platit. Tiskopis přihlášky můžete nalézt na stránkách MŠMT pod heslem  - Formuláře přihlášek (vzory). http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Jak se v letošním roce podávají přihlášky k přijímacímu řízení?
V letošním roce je stanoven zcela nový způsob podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení a to tak, že uchazeči podávají přihlášky sami přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Nepředkládají je tedy prostřednictvím základní školy.

Dokdy se musí přihlášky podat?
Uchazeč musí podat přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do 15. března, v případě oboru vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách.

Kdy se bude konat první kolo přijímacích zkoušek?
Pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy 2 termíny pro konání přijímací zkoušky. Termín konání pro první kolo zveřejní ředitel nejpozději do 30.10. (pro obory s talentovou zkouškou), do 31.1. (pro ostatní obory). Pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola. 

Jak se uchazeč dozví, zda škola v rámci přijímacího řízení pořádá přijímací zkoušky a případně jejich termín?
Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy. Jejich počet není omezen. Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je ředitel povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. V rámci přijímacího řízení může ředitel rozhodnout o konání přijímacích zkoušek. Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky a její kritéria zveřejní ředitel pro první kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30.10., pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna. Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení odesílá ředitel školy 14 dní před termínem zkoušky.

Je možné, že se budou termíny přijímacích zkoušek na některých školách krýt?
Školský zákon ukládá školám vyhlásit pro přijímací zkoušky minimálně 2 termíny jejich konání. Uchazeč tedy využije ten termín, který mu bude více vyhovovat (ten musí vyznačit do přihlášky). Pokud se však budou termíny přijímacích zkoušek na některé školy překrývat, uchazeč bude muset zvolit, na kterou přijímací zkoušku se dostaví. Zde si bude muset zvolit, které škole dává přednost.

Jak má uchazeč postupovat, pokud bude přijat na více škol najednou?
Na školu, kterou si uchazeč vybere, bude muset do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí doručit tzv. zápisní lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhůty zápisní lístek od uchazeče neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím studentem. Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to hned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Nemusí čekat na září.

Od koho uchazeč obdrží zápisový lístek?
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Věříme, že jste zde našli potřebné informace. Přejeme Vám i Vašim dětem hodně zdaru v letošním pro Vás výjimečném roce.

 

                                                                                                                                                            1, 2

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz