ZŠ Červená Voda
Škola v obraze

Odpovědi na nejčastější otázky rodičů k novému způsobu přijímacího řízení:

Podávají žáci základních škol přihlášky prostřednictvím ředitele základní školy?

Ne. Způsob předávání přihlášky je (na rozdíl od minulých let) stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Nepředkládají ji již prostřednictvím základní školy.

Do kdy je třeba podat přihlášky k přijímacímu řízení ?

Uchazeč podává přihlášku pro 1.kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 15. března, v případě vyhlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Základní škola ze zákona nemá pravomoc kontrolovat počet přihlášek, které žák odesílá na jím vybrané střední školy. Protože však základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách, neměla by potvrdit více než tři přihlášky.

Platí novela zákona o přijímacím řízení i pro zájemce o víceletá gymnázia?

Ano.

Může si žák pátého nebo sedmého ročníku ZŠ podat přihlášku na tři víceletá gymnázia?

Ano.

Kdy se budou konat zkoušky prvního kola přijímacího řízení na střední školy?

 V návrhu novely vyhlášky, kterou se upřesňují podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, se navrhuje období dvou týdnů (od 22. 4 do 7.5) pro konání přijímacích zkoušek v 1. kole přijímacího řízení. (Návrh vyhlášky je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení.)

Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat, který den udělají přijímací zkoušky?

Ano. Termíny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je uskutečnit) musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října).

Je tedy teoreticky možné, že bude uchazeč dělat troje přijímací zkoušky za týden?

Ano.

Co když se mu budou termíny přijímacích zkoušek krýt?

Pro tento účel zákon ukládá vyhlásit pro přijímací zkoušku 2 termíny jejího konání (viz § 60 odst. 2 školského zákona). Využije tedy ten termín, který mu bude více vyhovovat (a také ho musí označit do přihlášky). Pokud se však budou termíny přijímacích zkoušek na jednotlivé školy (popř. obory vzdělání) překrývat, což se může při velkém počtu středních škol stát, uchazeč bude muset zvolit, na kterou přijímací zkoušku se dostaví (viz § 60 odst. 9 školského zákona, kde je zakotveno, že stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu konání přijímací nebo talentové zkoušky).

Co když bude uchazeč přijat na dvě nebo tři školy najednou, vybere si jednu, musí to ostatním dát vědět?

Školský zákon ukládá uchazeči novou povinnost. Na školu, kterou si vybere, bude muset do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem (viz § 60a odst. 6 a 7 školského zákona). Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Nemusí čekat až na září.

Budou se pořádat druhá kola přijímacího řízení?

Ano, školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Druhá a další kola byla organizována již v předchozím modelu přijímacího řízení, a lze očekávat, že budou využívána i nyní vzhledem k tomu, že školy budou muset počkat, jak se rozhodnou úspěšnější žáci z kola prvního, kteří se dostali na více škol než jednu.

Budou se za přihlášky na střední školy platit poplatky?

 NE – co se týče tzv. veřejných škol (tj. škol, jenž jsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí). V těchto případech by to byl rozpor s § 2 odst. 1 písm. d) školského zákona, resp. též s ustanoveními školského zákona upravujícími přijímací řízení, které taxativně stanoví zákonné podmínky pro přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Také by se jednalo o rozpor s čl. 33 Listiny základních práv a svobod.

Budou platit stejné tiskopisy přihlášek?

Tiskopisy přihlášek již byly upraveny tak, aby vyhovovaly novele školského zákona a žáci, rodiče nebo školy je mohou nalézt na webové stránce MŠMT

(viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore) pod heslem „Formuláře přihlášek (vzory)“.

                                                                                                                                                              1. 2

Novinky
Základní škola a mateřská škola Červená Voda 341, PSČ 561 61, Ředitelna, hospodářka a sborovna: 465 626 220,
Školní jídelna: 465 626 380, E-mail: reditel@cvvoda.cz