EVVO 2017/2018

Zpětný odběr elektrospotřebičů - odměna žákům

Třída Jméno žáka ks
5. A Kašecký Roman 252
1. B Rašková Eliška 129
6. A Rašková Erika 129
9. Korálková Eva 53
5. A Apačová Michaela 50

Ekoláci připravili také letos certifikáty a odměny pro 15 nejpilnějších sběračů ve školní soutěži zaměřené na zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení. Předání odměn proběhlo na konci školního roku za přítomnosti vedení školy a koordinátora EVVO. Do zpětného odběru se zapojilo 60 žáků školy, bylo odevzdáno 1 328 ks vysloužilých elektrospotřebičů.

Soutěž Ekoučitel roku 2017/2018

Paní učitelka Mgr. Eva Veselá, koordinátor EVVO, se v celostátní soutěži EKOUČITEL ROKU 2017/2018 umístila na 1. MÍSTĚ. Soutěž probíhala pod patronací společnosti Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
od září 2017 a jejím cílem bylo ocenit pedagogy ekologické výchovy za aktivní práci s mládeží. Finanční odměna 10 000 Kč pro školu je určena na ekologické projekty se žáky.

Den s Lesy ČR

Žáci 3. třídy a 5. A prožili čtvrteční dopoledne 14. června společně s pracovníky Lesů ČR. Jejich prostřednictvím se dozvěděli mnoho zajímavých informací. Pozorovali koně, který sváží z lesa dřevo, sledovali ukázky práce včelaře a geologa. Seznámili se výrem velkým a rarohem, stříleli z luku nebo
ze vzduchovky Na lesní stezce, kde jsme plnili různé úkoly. Po jejich splnění obdrželi drobné dárečky.

Jarní zpětný odběr elektrospotřebičů skončil

Čtvrtek 17. května byl poslední příležitostí pro žáky naší školy přispět k ochraně životního prostředí odevzdáním vysloužilých elektrospotřebičů k recyklaci. Během šesti týdnů této možnosti využilo 41 žáků a celkem odevzdali 749 ks elektrospotřebičů. Největší podíl mají žáci uvedení v tabulce:

Třída Jméno žáka Počet ks
1. B Rašková Eliška 129
6. A Rašková Erika 129
5. A Kašecký Roman 52
4. Roček Michal 37
5. A Apačová Michaela 33

Den země v projektových dench 19. 4. – 27. 4. 2018

Recyklohrátky 2. A, 2. B

Žáci druhých tříd si o Dni Země povídali také v rámci výuky pracovního vyučování. Mnozí z nich již význam slova „recyklace“ znali. Konkrétně pak využili karton z krabic, zbytky vlny a plastovou lahev k výrobě želviček. Ty teď zdobí jejich třídy. Někteří se pochlubili tím, že se zapojili do akce „Uklízíme Česko“, která v rámci projektu proběhla i v Červené Vodě.

Moje planeta 4. třída

Téma Den Země jsme se čtvrťáky zařadili i do výtvarné výchovy. Nejprve jsme diskutovali o možnostech, kterými lze přispět k zachování co nejčistšího životního prostředí a jak eliminovat škodlivé vlivy, což velmi úzce souvisí se zdravím lidí a jejich existencí na naší planetě. Pak každý svoji planetu dle instrukcí výtvarně ztvárnil.

Není nám to lhostejné (úklid v okolí školy) 3. třída

Pokud si budou lidé plést přírodu s popelnicí, musí někdo po nich tento nepořádek stále uklízet. Tentokráte jsme se tohoto úkolu ujali my, třeťáčci. Během chvilky jsme naplnili celý pytel a vůbec to nebyla voňavá zábava. Proto pro ty, kteří nevědí, jak s odpadky zacházet, máme řešení. Přijďte za námi do školy, my Vám rádi poradíme!

Deforestace (odlesňování) 6.A, 6.B

Žáci se snažili vysvětlit slovo „deforestace“ a porozumět jeho obsahu. K tomu jim pomohla prezentace, v níž se zamýšleli nad významem lesů v naší společnosti, nad vývojem lesnatosti ve střední Evropě a nad důsledky ničení lesů, zejména těch tropických. Shlédli také video ukazující průběh odlesňování v tropických oblastech. Ve skupinách tvořili myšlenkovou mapu - kdo a proč tropické lesy kácí, jaké to má dopady a co s tím můžeme dělat.

Den Země dívky 6 A, 6. B

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 v rámci tělocviku se žákyně 6. A a 6. B podílely na úklidu v okolí školy v rámci DNE ZEMĚ. Během jedné vyučovací hodiny stihly obejít okolí školy, dále pokračovaly na vlakové nádraží a po cyklostezce na Šanov. Za necelou vyučovací hodinu společně nasbíraly dva pytle odpadků.

Největší města světa 7. třída

Skupiny sedmáků spolu soutěžily v rychlosti i znalostech: zapsat 10 nejlidnatějších měst světa, přiřadit k fotografiím zajímavých staveb světa jejich názvy a lokalizovat je v mapě a nakonec k fotografiím nejvyšších světových budov přiřadit odpovídající technické parametry a názvy.

Není banán jako banán 8. třída

Osmáci se zamýšleli nad tím, co vše se děje kolem banánů, než se dostanou k nám na stůl. Rozděleni do skupin představovali rozdílné způsoby obchodu s banány, které ve světě fungují (běžný způsob a fair trade) v rolích pěstitelů, prodejců a kupujících. Po shlédnutí videa, které pojednávalo o problémech pěstování banánů na Kostarice, především v souvislosti s chemickými hnojivy a neutěšenými pracovními podmínkami zaměstnanců se zamýšleli nad spravedlivou cenou. Snažili se rozdělit cenu jednoho banánu mezi jednotlivé aktéry obchodu a toto rozdělení v závěru porovnávali (běžný obchod X fair trade).

Zbraně včera a dnes 9. třída

Žáci se zamýšleli nad druhy zbraní, určovali ukázky pravěkých předmětů, které sloužily k lovu, ale i k boji. V textu, zpracovaném na CD, vyhledávali informace spojené s druhy zbraní. Došli k závěru, že nebezpečné jsou i zbraně, které nevezmou do ruky, ale ublíží lidské duši (kyberšikana, vydírání,…).

Jarní sběr papíru

Během dvou dubnových dnů se díky žákům a jejich rodinám podařilo shromáždit přes 9 000 kg starého papíru. Soutěž probíhala mezi třídami ve dvou kategoriích i mezi jednotlivci. Nejpilnější sběrače dokumentují tabulky a graf.

5. - 9. ročník

Pořadí Jméno Třída Počet kg
1. Adam Pavel 5. A 350
2. Eliška Horníčková 6. A 223
3. Vendula Vaníčková 7. 195,5

1. až 4. ročník

Pořadí Jméno Třída Počet Kg
1. Karolína Bartoňová 4. 775
2. Petra Kubitová 2. B 555
3. Alice Gottwaldová 1. A 255

Obojživelníci ve svém živlu

S obojživelníky ve svém živlu se setkali žáci naší školy v dubnu na komentované výstavě, kterou
ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR pořádali ve škole pracovníci Obecního úřadu Červená Voda. Po dva týdny si mohl každý příchozí do školní budovy výstavu prohlédnout.

Jde to i bez obalů!

V dalším miniprojektu Recyklohraní se Ekoláci zabývali otázkou obalů. Pracovali s obaly, které po dopolední svačině zůstaly k vytřídění. Porovnávali vlastnosti různých obalů z pohledu dopadů na životní prostředí. Hledali možnosti dalšího využití odpadů z obalů a způsoby předcházení vzniku odpadového obalu (vícecestné obaly, stáčení nápojů do vlastních nádob, použití obalu k jinému účelu.

Naši žáci ve Vida parku

Poslední březnovou středu prožila skupina 20 žáků 8. a 9. ročníku netradičně. V brněnském VIDA parku si vlastnoručně vyzkoušeli, jak fungují přírodní zákonitosti, na jakém principu pracují věci z našeho každodenního života a zahráli si spoustu her a kvízů. více foto

Ocenění MAP Orlicko

Ve čtvrtek 8. března zástupci MAP Orlicko předali certifikát a odměnu v podobě zájezdu do VIDA parku v Brně skupině žáků 8. a 9. ročníku. Žáci naší školy získali cenu za hlasování v soutěži o nejlepší projekt z řady těch, které získali finanční podporu MAS Orlicko. Naším projektem s největším počtem získaných hlasů bylo „Zdravé stravování“ s účastí soutěžního týmu v celostátním finále v Praze v červnu 2018.

Jak nebýt plýtvákem

Žáci Ekologického praktika se v mini projektu zabývali problematikou plýtvání potravinami. Seznámili se nejprve s pojmem „spotřebujte do …“, „Minimální trvanlivost do …“ a „Čerstvá potravina“. Na příkladech si vysvětlili, jaké potraviny do těchto kategorií spadají a že i potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti mohou obchodníci uvádět do oběhu. Pochopili, že ne všechny potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti musí být vždy zkažené, ale že je můžeme po uvážení konzumovat. Úkolem žáků bylo také zamyslet se nad tím, jak zužitkovat potraviny, které nám zbydou, např. po rodinné oslavě, a které je potřeba, co nejrychleji sníst či jinak zužitkovat a navrhovali, jak by s těmito potravinami naložili. Vyplnění pracovních listů si zpestřili tříděním obalů různých potravin podle doby jejich použitelnosti.DÍVKY ZE SEDMIČKY SE PŘIHLÁSILY DO KUCHAŘSKÉ SOUTĚŽE

V březnových hodinách výuky vaření si dívky ze 7. ročníku připravovaly recepty zdravé svačiny v rámci 6. ročníku celostátní dětské kuchařské soutěže, tentokrát s názvem Finále Zdravé 5, v níž je soutěžní disciplínou zdravý a nutričně vyvážený pokrm studené nebo teplé kuchyně vhodný jako svačina. Na poslední březnové pondělí pozvaly do cvičné kuchyňky své pedagogy, aby jim drobným pohoštěním popřály ke Dni Učitelů. Všechny čtyři týmy pracovaly s chutí a nadšením, a tak se rozhodly fotografie svých kuchařských výtvorů odeslat s přihláškou do dětské kuchařské soutěže. článek, foto

Krok za krokem

Pátrání po červených kontejnerech zahájili Ekoláci v lednu. Začali červenou popelnicí, která slouží zpětnému odběru elektrospotřebičů pro veřejnost v budově naší školy. Oblast pátrání nakonec rozšířili
na okres Ústí nad Orlicí. S využitím Internetu, fotoaparátu a výtvarných potřeb vznikla pod jejich rukama mapa červených kontejnerů. Výsledkem projektu se kromě mapy stala také fotoreportáž z pátrání.

Zahajujeme jarní zpětný odběr elektrospotřebičů

Po velikonočních svátcích mohou žáci a jejich rodiče opět přinášet do školy ke zpětnému odběru vysloužilé elektrospotřebiče. Tato služba probíhá ráno před vyučováním každé pondělí a čtvrtek od 5. dubna
do 17. května. Jako tradičně se práce na organizaci odběru ujali Ekoláci.

Čtvrťáci za zvířátky ke krmelci

Ve čtvrtek 21. prosince se čtvrťáci se svou třídní učitelkou vydali společně s lesníkem ke krmelci. Cestou jim pan Kozák povídal o zvířatech a stopách, které našli ve sněhu, a o stromech, které míjeli. Také
se dozvěděli, jak se správně mluví a chová po myslivecku. Lesník u krmelce překontroloval nadílku dětí
pro zvířátka a ukázal jim, kam co patří. Potom si děti prohlédly kančí kly a srnčí paroží a pan Kozák zatroubil na borlici. Školáci zjistili, že zatroubit na borlici není vůbec snadné. Nikomu se nepodařilo
na borlici zvuk vyloudit.

Výukové programy v ekocentru Paleta v Pardubicích

Poslední vyučovací den kalendářního roku prožili žáci IX. třídy netradičně – vydali se do Pardubic na dva výukové programy environmentální výchovy. V programu Výroba papíru si připomněli, jak důležité je z hlediska ochrany přírodních zdrojů třídění a následná recyklace starého papíru. Poté si společně recyklovaný papír zkusili vyrobit. Druhý program Jak vylepšit dům formou hry byl příležitostí nahlédnout do reálného problému majitele staršího domu, který chce postupnými úpravami přeměnit v ekologicky úsporné bydlení.PŘEDÁNÍ ODMĚN – VÝTVARNÁ A FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Zástupce neziskové organizace Myslivost z. s. Ing. Slabý přijel 11. prosince do naší školy osobně předat odměny žákům, kteří ve 3. ročníku výtvarné soutěže a 1. ročníku fotografické soutěže „FAUNA NAŠÍ PŘÍRODY získali ocenění. Diplomy, výtvarné potřeby i sladkosti převzalo osm žáků 6. ročníku.

Ke svačince pomazánka

Dívky ze 7. ročníku se pustily ve cvičné kuchyňce do přípravy jednoduché svačinky v předmětu Člověk a svět práce. Z mrkve, sýra a trošky majolky umíchaly pomazánku a spolu s uvařeným vajíčkem vyrobily malé chlebíčky. Společně si pak na svých výrobcích pochutnaly. foto

Pobyt v ZS a Ekocentru Pasíčka

Krásné počasí se slunečnými dny v konci listopadu využilo 28 žáků z 5. až 8. ročníku k třídennímu pobytu v přírodě s programem „Poznáváme přírodu.“ Přítomnost spousty volně žijících zvířat, trocha archeologie, výroba odlitků ze sádry, modelování raka z keramické hlíny a dvě půldenní dobrodružné výpravy
do chráněných lokalit byly pestrou nabídkou pro všechny účastníky. článek, foto

Přírodní zahrada

Ekoláci se pustili do plánování přeměny školní zahrady v přírodní. Překreslili plánek stávající školní zahrady a vyznačili v něm naměřené rozměry pozemku a stávající prvky v zahradě. Podle nabídky přírodních prvků pak dokreslili nové podle svých přání – např. jezírko, ještěrkoviště, bylinkovou spirálu, hmatovou stezku, altán, ohniště., meteorologickou stanici.

Život lidí v minulosti

Jak žili lidé v posledních dvou stoletích, které předměty denní potřeby používali, která řemesla provozovali, co a jak ručně vyráběli, si připomněli žáci IV. třídy činnostními aktivitami v expozicích Muzea řemesel v Letohradě. V expozici školní třída se dozvěděli, jak dříve probíhalo vyučování ve škole a vyzkoušeli si řadu starých učebních pomůcek.

foto

Podzimní dýňování

Zejména mladší žáci školy se sešli se svými kamarády a rodiči poslední říjnové pondělí v jídelně ZŠ
při tradičním dýňování. Společně strávený podvečer si zpříjemnili kromě dlabání dýní také ochutnávkou dýňových specialit – polévky, pomazánek i moučníků. Na přípravě dobrot se společně s pedagogy a kuchařkami velkou měrou podílely dívky ze šestých tříd.

Podzimní zpětný odběr elektrospotřebičů

Do podzimním zpětného odběru elektrospotřebičů, který probíhal v měsících září a říjen,
se zapojilo 35 žáků školy se svými rodiči. Podařilo se odevzdat 647 kusů vysloužilého elektrozařízení. K recyklaci odjelo z naší školy 16 velkých bagů. Jako tradičně se práce
na organizaci odběru ujali Ekoláci.

Podzimní sběr starého papíru

Ve dnech 20. 10. – 22. 10 2017 mohli žáci, jejich rodiče i zaměstnanci školy odevzdat v budově školy starý papír. Na podzim se podařilo vybrat a odevzdat k recyklaci 9 185 kg papíru. Třídní kolektivy soutěžily
ve dvou skupinách: 1. – 4. ročník a 5. – 9. ročník. První místa obsadili třídy II. B (průměr na žáka
76,1 kg) a VI. B (průměr na žáka 42,1 kg.

1. - 4. ročník

Pořadí Jméno Třída Počet kg
1. Petra Kubitová 2. N 700
2. Jakub Heger 2. A 323
3. Adéla Linhartová 1. A 231

5. až 9. ročník

Pořadí Jméno Třída Počet Kg
1. Eliško Horníčková 6. A 241
2. Šárka Franková 5. A 208
3. Michaela Cholevová 6. B 203

Vydržím víc a posloužím déle!

Žáci Ekologického praktika (EP) řešili v říjnu první úkol Recyklohraní s názvem
„Vydržím víc a posloužím déle!“ Pod názvem úkolu se skrývaly elektrické baterie. Součástí úkolu bylo hledání odpovědí na otázky týkající se druhů baterií, jejich způsobu použití, vyměnitelnosti, tvarů, velikostí, složení, ekologické zátěže, zpětného odběru. Výstupem úkolu se stal edukační plakát a vyplněný kvíz. foto, článek

Stromy z listí

Nasbírané podzimní listy stromů různých barev i tvarů posloužily jako vhodný materiál ke skupinové práci pro prvňáčky. Jejich cílem bylo s pomocí pastelek, lepidla a listů vytvořit stromy.

Zvířátka z listí

Krásně zabarvené a tvarované podzimní listy různých velikostí využili nejmenší prvňáčci. Barevné listy
si nejprve venku nasbírali. Všichni byli moc šikovní a každý si sestavil a nalepil své „listové“ zvířátko.

Toulky 2. tříd podzimní krajinou

V rámci hodiny prvouky vyrazili žáci druhých tříd na podzimní vycházku pozorovat přírodu a její proměny na podzim, rozlišovat přírodních a umělých prvků v krajině, poznávat rostlin a živočichů. Cestou pořídili několik fotografií, které posloužily jako materiál k tématu Lidské aktivity a problémy životního prostředí (zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství, ochrana přírody). Další aktivitou byla „hodina prvouky venku“ a hledání odpovědí na otázky a praktické úkoly (barvy podzimu, podzimní počasí, podzim na polích).

A na podzimí vycházce

Den jako malovaný, sluníčko hřálo, listí se chlubilo krásnými barvami, a tak se děti z I.A v polovině října vydaly na procházku po okolí, aby zjistily, jaké změny nachystal podzim v okolní přírodě. Cestou sbíraly krásně zabarvené listy a určovaly, kterému stromu asi patřily. Pozornost věnovaly také zahrádkám
u rodinných domků.

Zdravá svačina

Ve čtvrtek 12. 10. čekala na děti z prvních tříd zdravá svačinka. Paní učitelky jim připravily spoustu nakrájené zeleniny a ovoce. Úkol byl snadný a pro všechny zábavný. Každý si měl na talířku vytvořit obrázek plný vitamínů, který potom s chutí slupl. Všem moc chutnalo! Zbylé ovoce a zeleninu si děti vychutnaly ještě druhý den ke svačince.

Vitamínový den

Doprovodná akce k projektu „Ovoce do škol“ proběhla v naší škole ve čtvrtek 12.10. Školáci z I. stupně
si připomněli zdraví prospěšné potraviny, dostali možnost ochutnat čerstvě lisované šťávy, smoothie
i jablečný mošt. Letošní novinkou byla možnost vyrobit si RAW zdravé mlsání z rozinek a slunečnicových semínek, na kterém si pochutnali i žáci II. stupně. Většina mlsounů vzorně ochutnávala a chválila.
Snad si připomněli, že co je zdravé, může být i dobré. foto

Vítězové výtvarné a fotografické soutěže

Nezisková organizace Myslivost z. s, vyhlásila 7. 10. 2017 vítěze 3. ročníku výtvarné soutěže a 1. ročníku fotografické soutěže „FAUNA NAŠÍ PŘÍRODY “ Slavnostního vyhlášení na Kuksu se za naši školu zúčastnila Daniela Lucie Bartošová, žákyně 6. A, se svými rodiči. Ve výtvarné soutěži v kategorii základních škol získal 2. místo sedmičlenný kolektiv z loňské 5. A, ve fotografické soutěži získal ocenění Jan Wawrzyczka z loňské 5. B. foto, článek

Kolektiv V. A Jan Wawrzyczek V B

Týden zdraví v druhých třídách

„Za pomoci vitamínů odeženu kašel, rýmu, Budu zdravý jako buk, ať jsem holka nebo kluk. V zdravém těle zdravý duch.“

Žáci druhých tříd dostali v hodině prvouky možnost své přinesené podzimní plody nejen poznávat, pojmenovat a seznámit se s jejich využitím, ale také očichat, ohmatat a ochutnat.

Vitamín tě nezabije

Netradiční formou proběhla v pondělí 1. 10. výuka třeťáčků. Všichni se s chutí zapojili do zpracovávání ovoce a zeleniny. Vyzkoušeli si různé kombinace v míchaných vitamínových nápojích,
které si vlastnoručně připravili. Mezi ochutnávkou a různými smyslovými soutěžemi se jim v sušičce připravovaly zdravé lupínky. Po obědě bylo vše dosušeno a mohla začít ochutnávka. Jednoznačně vyhrála
u všech sušená cibule. Vitamínové lupínky tak zachutnaly, že sušení pokračovalo po zbytek týdne. foto

Vycházky ke koním

V rámci Týdne zdraví se žáci V. B vypravili na vycházku ke koním ke statku pana Mareše. Prohlédli si všechna zvířata, která zde žijí: kočky, psy, koťata, prase, kozu a hlavně koně. Pak Zuzka, která se jízdě
na koni věnuje, předvedla, jak se nasedá a sedí, také jak se držet a nespadnout. Nakonec se na koni svezli téměř všichni. Páťáci koním za odměnu začali sbírat ve škole starý tvrdý chléb.

Za zvířátky ke krmelci

V pátek 29. 9. se děti z prvních tříd vydaly v rámci akce „Dny zdraví“ na dopolední putování podzimní přírodou. Kromě pohybových her během cesty poznávaly a používaly různé přírodniny při plnění zábavných úkolů. Cestování ukončily u krmelce, do kterého přinesly dobroty pro lesní zvěř.

Žáci 1. stupně se svými třídními učitelkami se v rámci DNŮ ZDRAVÍ vydali do krajiny za zvířátky, sběrem podzimním přírodnin, sportem a hrami v přírodě. Nasbírané přírodniny využili k tvorbě různých dekorací.

Zdravé svačinky v jídelně ZŠ 3.10.

Za účasti žáků zejména 1. stupně probíhala v úterý 3.10. odpoledne ve školní jídelně ochutnávka různých zdravých pomazánek, zeleniny, ovoce a celozrnného pečiva. Účastníci si sami ověřili, že zdravé může být i velmi chutné.

Beseda s účastníky orentačního běhu 2.10.

V úterý 3. října proběhla v tělocvičně školy beseda s pořadateli MČR v orientačním běhu štafet a družstev. Zástupci pořadatelů z KSU Šumperk vysvětlili dětem, co je orientační běh. Svá vyprávění doplnili několika videopořady o tom, jak se běhá s mapou po lese. Rozdali žákům mnoho letáčků o tomto sportu, speciálních orientačních map. Ukázali dětem buzoly, čipy a kontrolní lampiony. Byla to pěkná pozvánka na sportování do lesa a také na MČR v orientačním běhu v Moravském Karlově o víkendu 7.- 8. 10.2017. Škola rovněž poskytla o víkendu pro 300 závodníků MČR zázemí v prostorách školy.

Vzpoura úrazům 2.10.

V pondělí 2. října se ve škole uskutečnila beseda se dvěma mladými vozíčkáři v rámci programu VZPOURA ÚRAZŮM, kterou podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna. Do programu se zapojily všechny třídy 2. stupně. Zajímavé dvouhodinové vyprávění doplněné o vlastní zkušenosti a obrázky bylo velmi poučné. Žáci se tak dozvěděli, jak je důležité být odpovědný a předcházet úrazům

Zátopkovy štafety 29. 9.

Žáci 2. stupně se společně se svými pedagogy podíleli na realizaci tradičního štafetového běhu. Soutěži mezi jednotlivými ročníky předcházel běh školní štafety, v níž byli zastoupeny všechny třídy 2. stupně
i pedagogové. Zástupci obce připravili pro všechny účastníky ovocnou svačinu a pro běžce drobné odměny na podporu zdravého stravování.

Dny zdraví

Obec Červená Voda jako člen Národní sítě zdravých měst realizovala ve spolupráci se ZŠ Červená Voda ve dnech 29. 9. – 6. 10. 2017 kampaň na téma "Dny Zdraví". Hlavním cílem dnů zdraví bylo zajímavou formou informovat občany o tom, jaký způsob životního stylu přispívá k fyzické i duševní pohodě. Účast na jednotlivých programech byla hojná a odezvy ze strany žáků velmi pozitivní. Nabídka programů pro žáky byla pestrá:

Evvo v ZŠ a den otevřených dveří

Nedělní dopoledne 24. 9. bylo příležitostí představit veřejnosti aktivity žáků z oblasti EVVO. Kromě soutěže v poznávání bylinek a koření ve cvičné kuchyni si Ekoláci připravili pro nejmenší návštěvníky hry a soutěže, pro jejich dospělý doprovod materiály dokumentující aktivity a úspěchy naší školy v oblasti EVVO v předchozích deseti letech. foto

Beseda o přírodě v domově důchodců

Naši nejmladší žáci z obou prvních tříd se zúčastnili v září besedy o přírodě. Za zajímavými informacemi, obrázky i přírodninami se vydali k nejstarším občanům naší obce do domova důchodců.

Přírodniny i odpadový materiál

Jako každý rok na podzim, tak i letos využili žáci 1. stupně ve svých třídách i v družině podzimních darů přírody, aby si svými výrobky vyzdobili svoje třídy i chodby školy. Vedle jeřabin, kaštanů i nádherně zbarveného listí stromů použili také odpadový materiál. foto

Začal podzimní zpětný odběr elektrospotřebičů

Sběr elektrospotřebičů, který zajišťují Ekoláci od poloviny září do konce října, pokračuje na naší škole 11. rokem. Upozorňujeme, že se nevybírají obrazovky a velké spotřebiče (pračky, chlazení, myčky a sporáky apod.). Letos jsou sběrové dny v pondělí a ve čtvrtek. V průběhu celého školního roku zajišťují Ekoláci také zpětný odběr baterií, plastových víček, tonerů a cartridgí.