Průběh projektu V proměnách času

Výzva pamětníkům

V září jsme zveřejnili výzvu pro pamětníky ke sběru dobových fotografií, školních dokumentů a pomůcek v Červenovodském zpravodaji a předali prostřednictvím všech žáků školy do rodin.

Vycházky k budovám, kontaktování pamětníků

V průběhu září a října zrealizovali Ekoláci vycházky ke „školním“ budovám nejen v Červené Vodě, ale i v jejích částech, v Moravském Karlově, v Bílé Vodě, v Mlýnickém Dvoře, v Šanově a v Orlici. Během těchto vycházek jsme navštívili a vyzpovídali kolem patnácti pamětníků, z nichž tři chodili do školy v Červené Vodě a v Moravském Karlově ještě v období první republiky. Každou budovu jsme nafotili a určili její polohu pomocí navigačního systému GPS.

Pátrání po informacích o školních budovách

Žáci obou devátých tříd se připojili k pátrání po informacích o školních budovách na webových stránkách školy a na Internetu. Vyhledávají nejen informace v textu, ale hledají rovněž umístění budov v mapě a zjišťují jejich popisná čísla.

Výuka vlastivědy a českého jazyka pro žáky 5. třídy proběhla dne 17. října v obecní knihovně. Díky spolupráci knihovnice V. Cinkové a kronikáře J. Dorňáka se páťáčci seznámili s uspořádáním a provozem knihovny, učili se vyhledávat informace v knihách, seznámili se s činností kronikáře, prohlédli si staré i nové kroniky obce i školní kroniky
a pátrali po fotografiích a informacích o školních budovách.

Beseda s pamětníky v 5. třídě

V rámci projektu Školy v proměnách času jsme se delší dobu chystali na besedu s pamětníky, kteří navštěvovali školu v dobách minulých. Setkání jsme uskutečnili v pondělí 21. 11. 2011 dopoledne v páté třídě. Páťáci se setkali s panem Jaromírem Dorňákem, který dětem vyprávěl o historii školy v Červené Vodě. Dále si poslechli vyprávění paní Věry Cinkové o tom, jak to vypadalo, když ona chodila do školy a když později učila na malotřídce. Své školní vzpomínky z třicátých a čtyřicátých let minulého století žákům přiblížily i pamětnice paní Jitka Macková a Markéta Vaníčková, z poválečného období paní Zdeňka Řeháková.

Na závěr besedy jsme si prohlédli dobové učebnice i pomůcky, fotografie školních budov dobové i současné a vyzkoušeli si psát perem namáčeným v inkoustu.

Expozice „Školní třída“ v muzeu řemesel v Letohradě

Žáci 5. a 7. třídy a Ekoláci se zúčastnili v úterý 8. 11. 2011 exkurze v Muzeu řemesel v Letohradě. Kromě základní trasy, kde se seznámili s řemesly našich předků, navštívili expozici „Školní třída“. Pozorně si prohlédli vybavení školní třídy z doby před sto lety a vyzkoušeli si, jak pohodlné byly školní lavice. Sedmáci pak v českém jazyce vypracovali popis třídy formou slohové práce.

Beseda s pamětníky v 7. třídě

Ve čtvrtek 1. 12. 2011 se žáci sedmé třídy setkali s pamětníky školního vyučování. Na besedě s bývalými učiteli i bývalými žáky, kteří chodili do školy po 2. sv. válce, se z úst pamětníků dozvěděli, jak se ve škole učilo, jaké měli děti školní pomůcky a jaké vzpomínky mají na své učitele. Součástí programu byla i výstavka školních dokumentů a pomůcek z dob minulých. Kdo měl zájem, vyzkoušel si, jak se psalo perem máčeným v kalamáři. Žáci i pamětníci si rovněž prohlédli dobové i současné fotografie vybraných školních budov. Děkujeme za zajímavé vyprávění paní Růženě Vybíralové, Martě Koubové, Věře Cinkové, panu Rudolfu Bohuslavovi a manželům Raškovým. Zvláštní poděkování patří panu Jaromíru Dorňákovi za spoustu historických informací a nevšedních fotografií.

Osmáci kreslí školní budovy

V průběhu prosince a ledna vytvářeli žáci 8. třídy ve výtvarné výchově obrázky školních budov. Vzhledem ke studenému ročnímu období vznikaly kresby školních budov ve třídě. Předlohou ke kresbám jim byly fotografie školních budov, které nafotili Ekoláci při svém pátrání po školních budovách v terénu v průběhu podzimu. Výtvarně nejzdařilejší kresby se podařily Míše Němcové, Matouši Minářovi a Mírovi Čermákovi. Určitě poznáte, které školní budovy jim byly předlohou.

Příprava a tisk kalendáře a výstavníhou souboru

Od prosince do dubna probíhaly práce na grafické a textové přípravě kalendáře a výstavního souboru. Na grafickém podkladu jednotlivých listů kalendáře se podíleli žáci ve školním klubu, na textové části výstavního souboru i kalendáře spolupracovali Ekoláci a žáci 8. a 9. ročníku v hodinách Informatiky. Obsahovou správnost a jazykovou kontrolu konzultoval koordinátor projektu s panem Jaromírem Dorňákem, kronikářem Červené Vody, a paní Stanislavou Pejchalovou. Grafickou podobu kalendáře a výstavního souboru technicky provedl grafik. V březnu byl vytištěn kalendář, v dubnu výstavní soubor. Zasazení pěti plakátů výstavního souboru do klaprámů provedli v dubnu Ekoláci s grafikem. Od 26. března je kalendář v nabídce pro červenovodskou veřejnost.

Tvorba pozvánky na vernisáž výstavního souboru

Pozvánku na slavnostní vernisáž výstavního souboru a vlastní ukončení celoročního projektu Školy v proměnách času připravili v dubnu žáci 8. ročníku v hodině Informatiky.

Příprava občerstvení na vernisáž výstavního souboru

Děvčata z 8. třídy se ochotně pustila do výroby malého občerstvení na vernisáž výstavního souboru dne 18. 5. 2012.

Ukončení projektu - Vernisáž výstavního souboru 18. 5. 2012

Z tiskové zprávy:

V páteční podvečer 18. května se vstupní hala ZŠ v Červené Vodě zaplnila příznivci nevšedního školního projektu a lidmi, kteří se zajímají o historii obce, v níž žijí. Vernisáž výstavního souboru, mapujícího historii 21 školních budov v obci, byla poslední tečkou za projektem „Školy v proměnách času“. Po celý školní rok se na něm podílel široký tým žáků se skupinou pedagogů za spoluúčasti červenovodských pamětníků.

Po milém přivítání objasnila ředitelka školy Zdeňka Fojtíková smysl a cíl projektu, který má dva výstupy. Jedním je nástěnný kalendář s dobovými fotografiemi školních budov a druhým výstavní soubor o pěti panelech formátu A0 s historií budov v obci, v nichž probíhalo školní vyučování.

S myšlenkou vydat kalendář se školními budovami přišla vychovatelka školního klubu Marta Kordasová. Příležitostí, jak dobrý nápad uskutečnit, se stala nabídka Nadace Partnerství, která v rámci programu Škola pro udržitelný život poskytla našemu projektu finanční podporu. Naplánování a realizace projektu se ujala Eva Veselá, koordinátorka EVVO. Vedle přípravy podkladů ke kalendáři byl projekt rozšířen o pátrání po školních budovách na území Červené Vody.

K příjemné atmosféře vernisáže přispělo vystoupení žáků školního klubu s pásmem vtipných básniček, písniček a scének ze školního života. Po zbytek večera si zejména starší generace zavzpomínala na doby minulé u fotografií z výstavního souboru, ti mladší si pak sdělovali dojmy u snímků, na nichž byl průběh projektu zdokumentován. Pro všechny byl v nabídce k zakoupení nástěnný kalendář na rok 2013.

Výstavní soubor byl vyhotoven ve dvou exemplářích. Záměrem tvůrců je, aby jeden soubor byl trvale přístupný dětem a veřejnosti v budově školy. Druhý soubor je mobilní a bude putovat po výstavních prostorách regionu.

Poděkování patří Nadaci Partnerství za finanční podporu projektu „Školy v proměnách času“.

„Udržitelný rozvoj nějakého místa je možný pouze tehdy, když lidem na tomto místě záleží a aktivně se podílejí na místním dění. Proto se snažíme takovou komunitní spolupráci podněcovat a zároveň jí učit i školní děti,“ uvádí Zuzana Eliška Veselá z Nadace Partnerství.

A také firmě Seznam.cz za bezplatné užití mapových podkladů ve výstavním souboru.

„Mapové podklady serveru Mapy.cz patří v současné době k tomu nejlepšímu, co lze v České republice použít. Proto jsme velice rádi, že si autoři projektu vybrali pro spolupráci právě nás,“ komentoval Adam Chvaja, produktový manažer firmy Seznam.cz.

Děkuji těm žákům, kolegům, rodičům i pamětníkům, kteří byť jen malým dílkem přispěli ke zdárnému průběhu a realizaci projektu. Zvláštní poděkování patří mým dvěma bývalým kolegům, Stanislavě Pejchalové a Jaromíru Dorňákovi, současnému kronikáři obce, za neocenitelnou pomoc ve vyhledávání kontaktů, sběru materiálů a trpělivost při nekonečných textových úpravách.

Reportáž z vernisáže je ke zhlédnutí na www.orlickatelevize.cz pod sekcí Červená Voda.

Mgr. Eva Veselá,
koordinátor projektu
ZŠ Červená Voda