Odvolání-vzor2

VZOR ODVOLÁNÍ:
(název školy)
(adresa školy)
_____________________

k rukám ředitele školy


uchazeč:        (jméno uchazeče)
                      (rodné číslo, datum narození)
                      (adresa)
                      (dále jen „uchazeč“)
                      (jméno zákonného zástupce)


Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení


Vážená paní ředitelko/ Vážený pane řediteli


Dne (datum doručení) nám bylo doručeno rozhodnutí ze dne (datum rozhodnutí) o nepřijetí ke studiu na vaší škole.


Proti tomuto rozhodnutí podávám v zastoupení svého syna/dcery (jméno uchazeče) odvolání, neboť jsem přesvědčen/a, že splnil/a veškeré podmínky pro přijetí na Vaši školu. Jeho/její zájem o studium na Vaší škole stále trvá. Domnívám se, že ne všichni přijatí uchazeči potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku a proto nepřijetí z kapacitních důvodů v našem případě nadále neexistuje.
 

Žádám, abyste v rámci autoremedury rozhodl o změně Vašeho rozhodnutí a přijal mé dítě (jméno uchazeče) ke studiu na Vaší škole.


V případě, že v rámci autoremedury nerozhodnete kladně, žádám, aby rozhodl odvolací orgán.

 

S pozdravem,.............................
(podpis uchazeče, resp. zákonného zástupce)
 

V (místo) dne (datum)