Metodik prevence

Ve škole pracuje školní metodik prevence Mgr. Lenka Stejskalová.

Kontakt: stejskalova.lenka@cvvoda.cz, tel: 515 910 937

Konzultační hodiny: ČT 14:30 – 15:30

                                 po dohodě i jindy

Školní metodik prevence (ŠMP)

  • působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem
  • pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů
  • vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

1. Metodické a koordinační činnosti

Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. Preventivní plán školy je k dispozici na stránkách školy v záložce dokumenty.

Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci šikany, kyberšikany, záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování, poruch příjmu potravy a dalších projevů rizikového chování.

Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence .

Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence rizikového chování.

Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

2. Informační činnosti

Zajišťování a předávání odborných informací o problematice prevence rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

3. Poradenské činnosti

Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, významných pro rozvoj rizikového chování ve škole.

Soubory ke stažení